advertise

نمایندگی مارال تریلر

نمایندگی مارال صنعت جاوید

شــرکت تولیـدی و صنعتـی مــارال صـنـعــت جـاویــد بـا نـام تجاری مــارال تـریـلــر در شهرستان ارومیه مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی واقــع شــده و در سال 1368 تاسـیس شـده اسـت و در حـال حاضـر 650 نفـر در بخشـهای مختلـف شـرکت بطـور مسـتقیم مشـغول به ـکار می باشـند. تریلر های مارال یکی از بهترین تریلر های موجود در ایران است. در این بخش از سایت شاپور سنگین به معرفی نمایندیگ مارال تریلر می پردازیم. شما مشتری عزیز می توایند برای خرید انواع تریلر مارال با کارشناسان شاپور سنگین تماس بگیرید.